Философското есе

Есето е писмен израз на мнението на автора, като съчетава факти, знания, емоции; то е оценката на пишещия. Тук е много важен балансът. Философското есе има своите особености - необходимо е да се направи критически анализ на аргументите, които пишещият излага, приемането или отхвърлянето им, ясно да се посочат основанията за избраната лична позиция. В есето трябва да има спор, да има оригиналност, остроумие, метафора. Важно е да се борави с философски понятия, да се познават школи и теории. Да мислим философски, означава да търсим същността, причинно-следствените връзки и отношения. За убедително философско есе трябва да има яснота и конкретика. Изключително важна е и логическата аргументация, аналитичният подход, противопоставянето на теза и антитеза. Както при всеки текст, важно е терминологията да е премерена, но и смисълът да е ясен. Тази бележка се налага от наблюдението, че често сложните и специализирани думи примамват да бъдат използвани, но в повечето случаи това е капан за пишещия, който не винаги разбира изцяло смисъла им, а целта на всеки текст е да изложи мислите, знанията и разсъжденията на автора по възможно най-убедителния начин.