ПРЕПОРЪКИ за подготовка на проект кандидатура за изключителна стипендия

1. Необходимо е авторът на разработката да демонстрира познание за актуалното състояние на тематиката в областта на интерес (наука и/или техника);

2. Важно е проектът да съдържа лична идея, независимо от това дали тя е център на разработката, или стъпва върху детайлен обзор на наличната информация по темата;

3. При провеждане на експеримент/изследване е важно да се анализират подробно получените резултати (без значение дали са доказали хипотезата). При обзорен проект е важно споменатите постижения да бъдат коментирани от автора (или според научната терминология, дискутирани) и да бъдат посочени евентуалните им приложения;

4. Когато се коментират: посоките на бъдещо развитие на разглеждания проблем или въздействията на разработката/иновацията върху живота на хората, авторът демонстрира не само задълбочено познаване на материята, но и способност за новаторство;

5. В случай че проектът има техническа насоченост, е много подходящо изготвянето и представянето на прототип на разработката;

6. Задължително е цитирането на използваната от автора литература в текста на проекта, като на местата, в които авторът излага своите собствени аргументи и достижения, трябва да посочи, че именно той ги е постигнал;

7. За кандидати, които вече са били стипендианти на проекта, важи изискването да демонстрират надграждане на вече представени резултати. Това позволява участието с проект от предходната година, но той трябва да бъде съществено развит (с нови функции);

8. Насърчава се сътрудничеството с други кандидати, като отделните проекти на участниците могат да представляват част от по-мащабен проект, в който отделните проекти са целенасочено взаимосвързани;